UITNODIGING LEDENVERGADERING WOENSDAG 27 OKTOBER 2021

13 oktober 2021

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Op woensdag 27 oktober aanstaande willen we als bestuur samen met jullie het bijzondere en te vroeg beëindigde seizoen 2020/2021 formeel afsluiten middels de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV is noodzakelijk om de jaarrekening te kunnen afsluiten, de begroting voor het lopende seizoen goed te keuren en de penningmeester en bestuur hiervoor “decharge” te verlenen.

Tijdens de ALV vindt ook de wisseling en verlenging/voortzetting van bestuursfuncties plaats.
Daarnaast vragen we aandacht voor reeds of toekomstig vacante bestuursfuncties. Wat betreft het voorzitterschap heeft Leon aangegeven voorlopig als interim voorzitter te willen functioneren. Er zijn echter nog meer vacatures. Een mooi moment ook om als lid hiervoor je belangstelling te tonen!


We zijn op zoek naar:
        • Coördinator Communicatie
        • Wedstrijdcoördinator
        • Scheidsrechtercoördinator
        • Sponsoring: Sandra stopt na dit seizoen en wil graag iemand inwerken in deze functie!
        • TC lid voor de DEF/volleybalspeeltuin: Helga stopt na dit seizoen en concentreert zich daarna op het geven van de trainingen.
Op de website tref je onder bestuursleden een korte beschrijving van de taken per functie.

Belangrijkste voor ons als bestuur is dat je op de ALV je stem kunt laten horen, vragen stelt en met ons ideeën uitwisselt over volleyballen bij onze vereniging. Hoewel de ALV een formeel statutaire vergadering is, willen we dit moment juist graag benutten om met jullie in een informele sfeer te praten over het reilen en zeilen van de vereniging.
Die vereniging vorm je zelf, daarom ben je van harte welkom om samen hierbij stil te staan!

NB: Laat even weten of je wel of niet zult deelnemen aan deze vergadering; dit kan middels een reply op deze email.

We zullen ervoor zorgen dat voorafgaand de (financiële) stukken nog naar jullie worden verzonden. Deze zijn ook ter vergadering beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Leon ten Barge/Niels Korver

Download hier de agenda: